Proiectarea și realizarea activităţii didactice

Proiectarea activităţii didactice școlare și extrașcolare se concretizează în:

- planificarea calendaristică şi întocmirea planului unităţilor de învăţare în conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor aflate în vigoare;

- elaborarea fişelor de lucru  necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic;

- elaborarea testelor de evaluare inițială, continuă/formativă și finală/sumativă, precum și baremele de corectare și notare, adaptând permanent procesul instructiv-educativ în funcţie de rezultatele acestor testări, pentru a perfecționa demersul didactic;

- proiectarea activităţii didactice școlare și extrașcolare se face în strânsă corelare cu obiectivele curriculare, extracurriculare şi instituţionale;

 Realizarea activităţilor didactice:

- predarea la clasă se face prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea permanentă a obţinerii performanţei şcolare;

- în procesul instructiv-educativ se vor utiliza metode și strategii didactice capabile să stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu:  învăţarea prin proiecte, investigația sau portofoliile;

- în cadrul orelor de curs, sunt utilizate tehnicile şi mijloacele TIC: proiector multimedia, internet, platforme educaţionale, platforme e-learning, prezentări Power Point, atât pentru proiectarea şi derularea procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte realizate de către elevii școlii noastre;

- în cadrul proiectului “Şcoala altfel” sunt organizate activităţi extrașcolare și extracurriculare: excursii, pictură pe nisip colorat, decorarea obiectelor tradiționale de lut, participarea la Concursul ’’Școala dă aripi spre lumină’’;

- este promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaţionale derulate de către elevii noștrii pe parcursul anului şcolar;

- elevii sunt mobilizași să se implice în acțiunile de voluntariat derulate în şcoală (de ex. strângerea unor bunuri şi produse destinate copiilor neajutorați, implicarea în activități ecologice locale) sau acțiuni integrate Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară.

Evaluarea rezultatelor învăţării:

- evaluarea iniţială, continuă şi sumativă, se realizează prin elaborarea şi aplicarea testelor, precum și baremelor de corectare şi notare,  având ca obiectiv stabilirea nivelului dezvoltării cunoştinţelor, aptitudinilor, valorilor şi competenţelor elevilor școlii noastre, gradul în care au fost realizate competențele generale și specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă a procesului instructiv-educativ;

- sun utilizate atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale și probe scrise), cât şi metode clasificate în literatura de specialitate drept metode moderne: investigații, proiecte şi portofolii.

- notarea elevilor se face ritmic, în conformitate cu prevederile documentelor școlare aflate în vigoare;

- rezultatele evaluărilor sunt comunicat cu promptitudine, atât elevilor, cât și părinților acestora;

- sunt utilizate autoevaluării şi interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la elevi a competenţelor evaluative.

Managementul clasei de elevi:

- elevii sunt consiliați permanent, fiind tratați diferenţiat, ca individualităţi, dar şi ca membri ai grupului social care este clasa de elevi;

- sunt monitorizate şi atenuate sau anulate acele comportamente ale elevilor care interferau cu învăţarea şi adaptarea socială; rezultatele acestor activităţi s-au răsfrânt în mod pozitiv asupra randamentului școlar al acestora, remarcat de către toți membrii Consiliului Profesoral al clasei;

- este derulat un program de pregătire suplimentară cu elevii ;

- sunt organizate programe speciale de activități de remediere școlară pentru elevii care aveau dificultăți de învățare, urmărindu-se îmbunătățirea ratei succesului școlar;

- programele de pregătire suplimentară cu elevii capabili să obțină performanțe școlare deosebite, precum și activitățile de remediere școlară sunt desfășurate în școală și sunt consemnate în Condica profesorilor;

- fiecare elev are o fișă psiho-pedagogică la zi.

Managementul carierei şi al dezvoltării personale

- cadrele didactice participă periodic la cursuri de formare profesională pentru ocupația MENTOR, cod COR 235902, organizate de CCFP SMART;

- în şcoală sunt organizate ședințe ale Consiliului Profesorale şi şedinţe de Comisie Metodică;

- profesorii noștrii participă cu  referate și informări pedagogice la Cercul Pedagogic;

- suntem parteneri în cadrul unor proiecte educaționale;

- am participat în calitate de asistent la Simularea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a;

- am participat în calitate de coordonator la proiectul cu finanțare extrabugetară ’’Joc de copil’’;

-am fost asistent la Olimpiada de matematică, etapa locală, precum și evaluator la Olimpiada județeană de matematică de la clasa a IV-a;

- între cadrele didactice este întreținută o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă, cu conducerea unității de învățământ, dar şi cu elevii mei şi părinţii acestora;

- portofoliile personale ale cadrelor didactice sunt actualizate ori de câte ori au apărul modificări şi noi achiziţii profesionale. 

 Dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii unităţii şcolare se realizează prin:

- în fiecare an este organizat evenimentul: Zilele Școlii ’’Matei Basarab’’;

- sunt încheiate parteneriate de colaborare și sunt derulate activități specifice acestora;

- pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate sunt respectate normele, procedurile de sănătate, securitate şi de protecţia muncii , promovându-se activ o cultură a calităţii, a lucrului bine făcut, la nivelul şcolii noastre.

 

Aprilie 2020
L M M J V S D
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
© 2020 Școala Gimnazială ”Matei Basarab”, Pitești. Str. Ghe. Ionescu Gion Nr.5, 110310